Metaball Benches
Team
Команда: Марія Василик, Сенчурова Ольга, Садова Анастасія, Богомазов Нікіта, Рахманійко Максим
Куратори: Юрій Кайгородцев, Кирило Цуман, Андрій Могильний, Тетяна Забавська, Костянтин Кучабський, Роман Сах,Борис Писарський, Юрій Кривохатько
Project
Лавки для публічного простору в холі арх. факультету КНУБіА

Benches for public space in the hall of the Faculty of Architecture KNUCA
Location
Київ, КНУБіА, Україна,
Kyiv, KNUCA, Ukraine
Year
2013
Цей проект було розроблено та реалізовано в рамках Digital Fabrication Workshop, що проходив у Київському національному університеті будівництва та архітектури у 2013 році.
В рамках воркшопу студенти мали розробити варіанти організації публічного простору для проведення вільного часу студентів у холі факультету.
This project was developed and implemented as part of the Digital Fabrication Workshop at the Kyiv National University of Construction and Architecture in 2013.
According to the task of the workshop, students had to develop options for organizing a public space for students to spend their free time in the hall of the faculty building.

Команда цього проекту вирішила організувати геометрію простору за принципом побудови метаболів. Якщо коротко, метаболи - це сфери, що утворюються з кіл, які лежать у трьох площинах. Метабол визначається його центром і потенціалом, яким володіє цей центр.
The team of this project decided to organize the geometry of the space using the principle of metaballs. In short metaballs are spheres formed from circles lying in three planes. Metaballs are defined by its center and the potential possessed by this center.
Для вихідних параметрів було взято такі дані:
- визначення локації місць для сидіння;
- прорахунок інтенсивності потоків людей.
For initial data were taken two main parameters:
- determining the location of seats;
- calculation of the intensity of the flow of people.

Таким чином була отримана оптимальна схема розташування та майбутня форма метаболів.
Thus it was obtained three optimal arrangement schemes and the future shapes of the metaballs.
Три варіанти конфігурації:
Обраний варіант
The final selected scheme
Окремо ми розробили систему оптимізації використовуваного матеріалу. Відстань між листами фанери було розраховано з градієнтом з урахуванням розподілу навантажень під час експлуатації лавок. Таким чином, до низу лавочок відстань між ярусами збільшується, з'єднуючись проміжними шайбами різних розмірів. Цей прийом дозволив істотно знизити кількість фанерних листів, тим самим зменшивши вартість кінцевого продукту.
Also we have developed a system for optimizing the amount of used material. The distance between plywood sheets was calculated with a gradient, taking into account the load distribution during the operation of the benches. Thus, to the bottom of the benches, the distances increase, connecting with intermediate shims of different sizes. This technique allowed to significantly reduce the number of plywood sheets, thereby reducing the cost of the final product.
Процес виготовлення
Fabrication process
Фінальний результат
The final result